Menu Zavřeno

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VirtuOSS 3D s.r.o. se sídlem Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava („VirtuOSS“ nebo „Správce“) může zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na ně navazujícími právními předpisy Vaše osobní údaje. Toto prohlášení má za cíl objasnit, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Osobní údaj definuje GDPR jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které Vám sdělujeme při jejich shromáždění. VirtuOSS zpracovává osobní údaje svých zákazníků především pro následující účely.

Na základě souhlasu zpracovává VirtuOSS osobní údaje především pro následující účely:

 1. Marketingové soutěže a newslettery
  V případě přihlášení do některé z našich soutěží zpracováváme osobní údaje v rozsahu, který je uveden v pravidlech konkrétní soutěže (informace ohledně zpracování osobních údajů) resp. v rámci udělení souhlasu se zpracováním, který nám poskytnete. Nejčastěji se jedná o jméno, příjmení a e-mailovou či kontaktní adresu, příp. telefonní číslo. V závislosti na konkrétní soutěži se tento rozsah může lišit. Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu s pravidly konkrétní marketingové soutěže.
 2. Webové stránky www.virtuosslab.cz
  Na našich webových stránkách využíváme pro účely personalizace webových stránek s Vaším souhlasem soubory cookies, a to až do odvolání souhlasu
 3. Nabídka produktů a informování o akcích
  Pokud nám poskytnete souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem zasílání nabídky produktů a informování o akcích prostřednictvím e-mailu nebo na Vámi zadanou adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme až do odvolání souhlasu.
  Bez souhlasu zákazníků, na základě oprávněného zájmu Správce, zpracovává VirtuOSS osobní údaje především pro následující účel.
 4. Zákaznická linka VirtuOSS  
  Hovory zákaznické linky společnosti VirtuOSS nejsou nahrávány.

Bez souhlasu zákazníků, na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem, zpracovává VirtuOSS osobní údaje především pro následující účelu:

Stížnosti a reklamace
Vzhledem k tomu, že nám velice záleží na kvalitě našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje i pro účely vyřízení Vašich stížností a reklamací. Jedná se o Vaše identifikační a kontaktní údaje a příp. další údaje nutné pro vyřízení reklamace, jejichž rozsah se může lišit v závislosti od Vaší stížnosti nebo reklamace. Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší stížnosti či reklamace a následně po dobu 4 let.

Komu mohou být údaje poskytnuty?

Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:

 • V případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro společnost VirtuOSS Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zvláštní smlouvy. Zpracovatelé společnosti VirtuOSS jsou pečlivě vybíráni s cílem zajistit záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů dle platných právních předpisů.
 • Údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem.
 • Se souhlasem zákazníka mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Jak zajišťuje VirtuOSS ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. VirtuOSS má zavedeny potřebné kontrolní, technické, organizační a bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů před ztrátou, zničením nebo jejich zneužitím.

Jaká práva mohou naši zákazníci uplatnit?

Kromě vybraných účelů výše zpracovává VirtuOSS osobní údaje výhradně se souhlasem zákazníků. Je pouze na Vás, zda nám svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoliv.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat výslovným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti VirtuOSS nebo e-mailem zaslaným na adresu lab@virtuoss3d.cz.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti VirtuOSS.

Kromě odvolání souhlasu máte dále právo požádat o:

 • Přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od společnosti VirtuOSS následující informace:

o    potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

o    informace o účelech zpracování,

o    kategorie dotčených osobních údajů,

o    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

o    plánované době zpracování,

o   existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

o    právo podat stížnost u dozorového úřadu,

o    veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

o   skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě nepřiměřených žádostí, zejména proto, že se opakují, může společnost VirtuOSS za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.